VOORWAARDEN & BOEKINGSINFORMATIE 2013

 

BUNGALOWPARK DE HASECAMER

 

Algemene informatie, voorwaarden en parkreglement:

Aankomsttijd bungalow: vanaf 14.00 uur. U dient uw aankomst te melden bij de hoofdwoning gelegen aan de Kruisweg 5 te Callantsoog ( links gelegen ter hoogte van de 3 vlaggenmasten)

Vertrektijd bungalow: vóór 10.00 uur.

Op ons terrein geld dat honden aangelijnd dienen te zijn op het terrein en uitgelaten (“ongelukjes” op het terrein zelf dienen onmiddellijk door u te worden opgeruimd ) te worden buiten ons terrein.

De maximale snelheid voor gemotoriseerd verkeer is 10 km per uur! Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de bestrate weg.

Gebruik van de speeltoestellen dient onder toezicht van ouders en/of verzorgers te gebeuren en op eigen risico. De verhuurder aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade en/of letsel.

Op de site vindt u onder actuele tarieven 2013  de prijslijst van onze diverse bungalows.

Onze tarieven zijn all-in prijzen.  Alleen exclusief bedragen voor huisdier(en), huur linnenpakket en borg.

Voor boekingen kunt u gebruik maken van het online boekingsformulier op de site.

Wellicht is het raadzaam een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten. U dient hier zelf zorg voor te dragen.

Hand- en bedlinnen

Voor onze bungalows dient u zelf hand- en bedlinnen mee te nemen.

Eventueel kunt u dit ook bij ons huren.

Huisdieren

Huisdieren zijn bij ons toegestaan. Voor het verblijf wordt een tarief berekend per huisdier per week/dag. Zie onze actuele tarieven.

Kinderpakket

Bij eventuele reservering dient u aan te geven of er een baby-/kinderbed en/of kinderstoel gewenst is. Linnengoed is eventueel bij ons te huur.

Borg

Per bungalow is de borg €  100,00 .

Verzuimde schoonmaak en/of veroorzaakte schade wordt met de borg verrekend. Indien aangerichte schade meer bedraagt dan de borgsom blijft u aansprakelijk voor deze schade. Binnen 14 dagen na uw vertrek wordt de borg c.q. restant borg op het door u aangegeven rekeningnummer teruggestort.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde object toegebracht door hem zelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de bungalow en hij verplicht zich deze netjes en schoon te houden. Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in de bungalow onder te brengen, dan die vermeld staan op het huurcontract. De verhuurder mag in dat geval de huurder weigeren. Het is niet toegestaan om langer in de bungalow te verblijven dan uit het huurcontract voortvloeit. Tenzij anders is overeengekomen. Het de huurder niet toegestaan de bungalow onder te verhuren. De huurder verplicht zich het gehuurde overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.

Verhuurder is niet aansprakelijk :

-          voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van De Hasecamer of in de bungalow.

-           voor overlast en/of schade gepleegd of veroorzaakt door derden.

Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en onverwijld ontruiming van het verblijf te eisen c.q. onverwijld het verblijf te ontruimen, als de huurder zijn zorgplicht voor de bungalow ernstig verzaakt, o.a. als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgends de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de bungalow, de inventaris of terrein van De Hasecamer of andere opstallen of roerende zaken op het terrein, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft huurder geen recht op restitutie van ( een deel van) de huursom, en is de huur gehouden de schade te vergoeden die verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder.

In geval van schade is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag. De borgsom is slechts een voorheffing bij eventuele aansprakelijkstelling.

Indien verhuurder de bungalow niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld brand- of stormschade) is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan de volledige huursom terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Tekortkomingen in het huis dient de huurder onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren van de tekortkoming aan verhuurder te melden, op straffe van verval van rechten. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming zal verhuurder zich inspannen om deze op te heffen.

Als er noodzakelijke handelingen en/of reparaties aan het huisje of de inventaris gepleegd moeten worden behoudt de verhuurder zich altijd het recht voor het verblijf te betreden bij aan- en/of afwezigheid van de huurder en dient de huurder altijd toestemming en toegang tot het huisje te verlenen.

In iedere bungalow bevinden zich huisregels die op het park gelden. Van huurder wordt verwacht zich daar aan te houden om het voor een ieder zo comfortabel mogelijk te houden.

Bij overtreding van het parkreglement heeft Bungalowpark De Hasecamer het recht u van het park te verwijderen zonder restitutie van het huurbedrag.

Bungalowpark De Hasecamer heeft zonder opgaaf van reden het recht boekingen te weigeren.

Betaling: 
Bij boeking dient de helft van het huurbedrag als aanbetaling binnen 14 dagen na dagtekening contract te zijn overgeschreven op onze rekening. Pas na aanbetaling staat uw boeking vast.
Door middel van deze betaling geeft huurder tevens aan dat u akkoord gaat met de geldende voorwaarden en huisregels/parkreglement.
De andere helft van het huurbedrag dient 2 weken voor de aankomstdatum te zijn bijgeschreven op onze rekening.                                                                                     

Indien huurder een reservering maakt binnen 2 weken voor aankomst, dan dient huurder per omgaande direct het gehele huurbedrag te voldoen.

Indien betalingen niet op tijd overgemaakt zijn wordt de bungalow vrij gegeven voor andere huurders zonder restitutie van eventueel al gedane betalingen.